Senzie Akademiet > Studier > Studieplan

Studieplan

Videreutdanning i Kosmetisk dermatologisk sykepleie

Mål for studieprogrammet

Sykepleiere er en meget attraktiv og etterspurt yrkesgruppe i hudpleiesalonger og i medisinsk-kosmetiske klinikker. Bransjen vokser spesielt innenfor det medisinske hudpleiemarkedet med bruk av kosmetisk-medisinske behandlinger som bl.a laser, IPL og injeksjoner. Som autorisert helsepersonell kan sykepleiere gjøre dette arbeidet, men de trenger likevel mer faglig kompetanse innenfor hudpleie, hudsykdommer og generell dermatologi. Det første semesteret av studiet er utviklet for å sikre deltakerne solid kompetanse innen hud og hudpleie som grunnlag for utøvelse av faglig forsvarlig praksis innen kosmetiske behandlinger. Det andre semesteret er en fordypning i teori og ferdigheter innen ulike kosmetiske behandlinger.

Senzie Akademiet som er en privat hudpleieskole som satser spesielt på videreutdanning av sykepleiere innen hudpleie og kosmetiske behandlinger. Senzie har lang erfaring innen utdanning av kortere og lengre varighet rettet mot hud - og spabransjen siden 2002.

Studiet går over 8 moduler med ulike temaer. For nærmere informasjon om innhold vises det til emnebeskrivelsene.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten inneha følgende læringsutbytter:

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap om den voksne og aldrende huden
 • har fordypede kunnskap om ulike hudtilstander og hudsykdommer
 •  har inngående kunnskap om hudens reaksjoner på ulike behandlinger, ingredienser og produkter
 • har god kunnskap om grensesnittet mellom vanlige hudpleiebehandlinger og medisinske hudbehandlinger
 • har fordypet kunnskap om ulike former for kosmetisk behandling av hudlidelser og sykdommer som kan påvirke huden
 • kan kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • har kunnskap om metoder for kvalitetssikring av virksomheten

Ferdigheter:

 • kan gi profesjonell hudpleiebehandling
 • kan veilede kunden i bruk av produkter og hjemmebehandlinger
 • gir faglig forsvarlig behandling for ulike enklere hudsykdommer og hudtilstander
 • har inngående ferdigheter i vurdering av kundens behov for kosmetisk behandling i samarbeid med lege
 • dokumenterer resultat av analyser, aktuell behandling og effekten av denne på en systematisk måte
 • har ferdigheter i å informere og veilede kunden på en faglig forsvarlig måte og ut fra den enkeltes behov
 • har grunnleggende ferdigheter i de vanligste kosmetiske behandlingsformer
 • kan analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger innenfor det kosmetisk-dermatologiske feltet

Generell kompetanse:

 • er bevisst på egen begrensning i kompetanse når det gjelder å gi råd om og behandling av hudsykdommer eller andre helseplager
 • arbeider kunnskapsbasert og er i stand til å oppsøke ny kunnskap som grunnlag for faglig refleksjon og kontinuerlig forbedring av egen profesjonsutøvelse
 • kan bidra til nytekning og delta i fagutviklingsprosesser innenfor fagfeltet kosmetisk dermatologi og hudbehandling

Oppbygging og gjennomføring

Studiet er organisert som et deltidsstudium over 8 måneder.

Læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene består av nettbaserte forelesninger, obligatoriske arbeidskrav i form av innsendingsoppgaver, praktisk ferdighetstrening og selvstudier. Det legges vekt på at studentene lærer av hverandre gjennom å dele erfaringer og diskutere pensum, samt faglige utfordringer gjennom studiet. Praktisk ferdighetstrening foregår på skolen. Studentene kan bli bedt om å skaffe modeller til ferdighetstreningen. Dersom studenten ikke har mulighet for dette, vil skolen være behjelpelig. Studenten anbefales å hospitere ved en kosmetisk klinikk i løpet av andre semester.

Vurderingsformer

Det er obligatorisk fremmøte på all undervisning, både på nett og oppmøte. Studenter som har fravær fra teori og/eller ferdighetstrening i laser og IPL, botulinum injeksjoner eller fillers, må påregne å ta igjen dette med evt. neste kull før de kan avlegge eksamen.

Hvert emne avsluttes med en individuell eksamen.

Autorisasjon/sertifisering

Studenter som har gjennomført og bestått studiet får et sertifiseringsbevis med tittelen Kosmetisk dermatologisk sykepleier. Dette er ingen beskyttet tittel og studiet gir ikke grunnlag for noen form for offentlig autorisasjon.

Relevans for videre studier

Studiet er spesielt tilrettelagt for sykepleiere som arbeider innen medisinske/kosmetiske klinikker eller som ønsker å tilegne seg kompetanse for å arbeide innen dette feltet.

Studiet gir grunnleggende kompetanse til å arbeide med ulike kosmetisk-medisinske behandlinger i samarbeid med lege. Det må påregnes videre kurs innenfor ulike teknikker, produkter og maskiner.

Annet

Pensum i videreutdanningen har et omfang på totalt 2300 sider.

Godkjent studieplan

17.09.15 Heidi Kapstad, dekan (endret fra to separate emner til et helhetlig studium på 30 stp.)

Endringsbeskrivelse

27.06.16 Anne Grethe S. Steinsvåg, studiekoordinator videreutdanninger
Endret til nytt kull

28.11.16 Anne Grethe Steinsvåg, studiekoordinator videreutdanninger
Lagt inn i ny mal for studieplan. Presisert beskrivelsen av læringsutbyttet.

12.12.17 Endret til nytt kull.

HUD 100 Dermatologi

Emnenavn (norsk): Dermatologi
Emnenavn (engelsk): Dermatology
Undervisningsspråk: Norsk
Antall semester: Ett semester
Organisering av emnet: Samlingsbasert deltidstudium, campus Drammen

Faglig innhold i emnet

Emnet inneholder følgende temaer:

 • hudens oppbygning og funksjon
 • forskjellige hudtyper og variasjoner i hudens utseende
 • vanlige hudlidelser
 • muskler i hode, nakke og bryst
 • solens påvirkning på huden og skader relatert til soling og bruk av solarium
 • psykososiale aspekter ved hudproblemer
 • grunnleggende og kosmetisk kjemi
 • hudterapeutens rolle og kompetansegrenser overfor mennesker med hudproblemer
 • hygieniske prinsipper ved hudpleiebehandlinger

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten inneha følgende læringsutbytter:

Kunnskaper:

 • har utvidede kunnskaper om hudens oppbygging og funksjon
 • kan gjøre rede for de lettere typer av hudlidelser og de vanligste hudsykdommer
 • har økt kunnskap i hvordan man ivaretar huden og holder den frisk og sunn
 • har kunnskap om kosmetisk kjemi
 • har kunnskap om ulike hudprodukters innhold og sammensetning og hvordan de virker samt evt. forholdsregler/bivirkninger ved bruk

Ferdigheter:

 • kan observere vanlige hudlidelser og de vanligste hudsykdommer og være kjent med hvilke fysiske og psykiske problemer disse kan føre med seg
 • på bakgrunn av kunnskaper om det friske mennesket, har evne til å observere andre sykdommer som kan gjenkjennes gjennom hudforandringer

Generelle kompetanse:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • arbeider aktivt for å sikre et kunnskapsbasert fundament for egen praksis

Læringsaktiviteter

Det benyttes følgende læringsaktiviteter i emnet; arbeidskrav med obligatoriske innleveringsoppgaver hvor det gis skriftlig tilbakemelding fra lærer, og selvstudier. Emnet krever en studieinnsats på 200 timer basert på en studietid på 20 timer pr uke. Det skal leveres inn inntil 5 oppgaver i emnet. Det er utarbeidet skriftlig veiledning til de ulike oppgavesettene samt studieoppgaver som studentene kan øve på. Det legges også ut relevant fagstoff som kan benyttes i oppgaveløsningen på høyskolens digitale læringsplattform Canvas.  Jevnlige innleveringer av studieoppgaver med skriftlig tilbakemelding fra faglærer gir studentene gode muligheter til et konstruktivt læringsforløp.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk innlevering av oppgaver underveis i emnet. Alle innleveringsoppgavene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Utgifter i emnet

Utover semesteravgift og studieavgift tilkommer kostnader til pensumlitteratur og uniform.

Vurderingsformer

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig dagseksamen over 5 timer.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Litteratur

Pensumlitteraturen har et omfang på ca. 700 sider. Se egen pensumliste.

Godkjent emneplan

22.09.11 Heidi Kapstad, dekan

Endringsbeskrivelse

17.09.15 Anne Grethe S. Steinsvåg, studieleder videreutdanninger

27.07.16 Anne Grethe S. Steinsvåg, studieleder videreutdanninger. Ny logo og navn på høyskolen.

28.11.16 Anne Grethe S. Steinsvåg, studieleder videreutdanninger. Lagt inn i ny mal for emneplaner

12.12.17 Endret til nytt kull

22.05.18 Endret til nytt kull

02.01.19 Endret til nytt kull og lagt inn i ny mal / Anne Grethe S. Steinvår, programkoordinator videreutdanninger

HUD 101 Hudpleie

Emnenavn (norsk): Hudpleie
Emnenavn (engelsk): Professional Skin Care
Undervisningsspråk: Norsk
Antall semester: Går over ett semester, parallelt med emnet HUD 100
Organisering av emnet: Samlingsbasert, deltidsstudium

Faglig innhold i emnet

Emnet inneholder følgende tema:

 • Hudanalyse
 • Renseteknikk, produkter,
 • Muskler, massasje
 • Hudforandringer
 • Farge vipper og bryn
 • Ansiktsmassasje
 • Peeling
 • Fruktsyrebehandling
 • Produktgjennomgang basis og konsentrater
 • Hudsykdommer
 • Sol og solskader
 • Kundebehandling
 • Spesialmasker
 • Øyebehandling

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten inneha følgende:

Kunnskaper:

 • har inngående kunnskap om hudens reaksjoner på ulike behandlinger, ingredienser og produkter
 • har inngående kunnskap i hvordan man ivaretar huden og holder den frisk og sunn
 • kan veilede andre mennesker i stell av hud, virkninger av behandlinger og produkter, samt komme med løsninger på behandlinger og hudtilstander.
 • har fordypede kunnskap om hudtilstander og hudsykdommer
 • kjenner til grensene for når kundene trenger legehjelp for å få løst alvorlige hudlidelser
 • har god kunnskap om grensesnittet mellom vanlige hudpleiebehandlinger og medisinske hudbehandlinger
 • har innsikt i forskjellen på profesjonelle hudpleieprodukter og cosmoceuticals

Ferdigheter:

 • kan gi profesjonell hudpleiebehandling med analyse, rens, utklemming, massasje, maske og evnt. innslusing av produkt
 • kan veilede kunden i bruk av produkter og hjemmebehandlinger, forklare effekten av ulike ingredienser, samt hvilke resultater kunden kan forvente.
 • gir god behandling for ulike enklere hudsykdommer og hudtilstander
 • kan utføre en syrepeeling
 • gir god kunderservice og veiledning i produkter til hjemmebruk

Generelle kompetanse:

 • er bevisst på egen begrensning i kompetanse når det gjelder å gi råd om og behandling av hudsykdommer eller andre helseplager
 • arbeider i tråd med hygieniske og etiske retningslinjer
 • utøver kunnskapsbasert hudpleie

Læringsaktiviteter

Emnets læringsaktiviteter består i nettbaserte forelesninger og praktisk ferdighetstrening med og uten veiledning, samt arbeid i grupper.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse ved nettbasert og fysisk undervisning, og ferdighetstrening. Studenten skal dokumentere praktisk arbeid mellom hver samling.

Utgifter i emnet

Produktpakke til praktisk trening, pensumlitteratur og uniform.

Vurderingsformer

Individuell praktisk/teoretisk eksamen. Vurderes til bestått – ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Annet

Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Senzie Akademiet er ansvarlig for evalueringen i dette emnet.

Litteratur

Pensum har et omfang på ca. 250 sider. Se egen pensumliste.

Godkjent emneplan

17.09.15, Vibeke Sundene, Senzie Akademiet

Endringsbeskrivelse

28.11.16 Anne Grethe Steinsvåg, studiekoordinator videreutdanninger. Lagt inn i ny mal.
26.04.17 Fjernet tema elektrisitet og apparater under innhold.
02.01.19 Lagt inn i ny mal/ Anne Grethe S. Steinsvåg, programkoordinator videreutdanninger

KOS 100 Kosmetisk dermatologi og hudbehandling

Emnenavn (norsk): Kosmetisk dermatologi og hudbehandling
Emnenavn (engelsk): Cosmetic Dermatology and Skin Treatment
Emnekode: KOS 100
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Antall semester: Ett semester
Organisering av emnet: Samlingsbasert deltidsstudium, campus Drammen

Faglig innhold i emnet

Den teoretiske og praktiske undervisningen har fokus på følgende sentrale temaer:

 • skjønnhetsidealer og selvbilde
 • etiske vurderinger ift. behandlinger
 • lover og forskrifter
 • ernæring og hud
 • hudens utvikling i voksne og eldre år
 • antiaging
 • acne og acnebehandlinger
 • pigmentering, solskader og hudkreft
 • rosacea
 • injeksjoner med botulinum toxin og hyaluronsyre filler
 • komplikasjoner ved behandling med filler
 • bruk av IPL og laser i kosmetisk behandling; apparatkunnskap og behandling av problemer som sprengte blodkar, pigmentering og hår
 • kjemisk peeling
 • mikroneedling
 • mesoterapi
 • kundeveiledning og utarbeidelse av helhetlig behandlingsplan, herunder kombinasjonsbehandlinger
 • metoder for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av virksomheten

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått HUD 100 og HUD 101 for å kunne avlegge eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskaper:

 • har økt kunnskap om den voksne og aldrende huden
 • har kunnskap om ulike former for kosmetisk behandling av hudlidelser og sykdommer som kan påvirke huden
 • har økt innsikt i sammenhengen mellom selvbilde, kroppsbilde og behovet for å oppsøke kosmetisk behandling
 • kan kritisk vurdere aktuelle kosmetiske behandlingsformer samt evt. kontraindikasjoner
 • har kunnskap om metoder for kvalitetssikring av virksomheten og lovverk knyttet til bruk av optiske kilder

Ferdigheter:

 • har inngående ferdigheter i vurdering av kundens behov for behandling i samarbeid med lege
 • dokumenterer resultat av analyser, aktuell behandling og effekten av denne på en systematisk måte
 • har ferdigheter i å informere og veilede kunden på en faglig forsvarlig måte og ut fra den enkeltes behov
 • har grunnleggende ferdigheter i følgende behandlingsformer;
  • fillerbehandling med indikasjonene nasiolabialfolder, marionettelinjer og «nedadgående» munnviker; KB 3 step system for filler
  • Toxin 4,5,6 system for toxin behandling
  • IPL behandling
  • kjemisk peeling
  • mikroneedling
  • mesoterapi
 • har grunnleggende ferdigheter i bruk av de vanligste produkter og utstyr innen kosmetisk hudpleie
 • kan analysere relevante fag-, og yrkesetiske problemstillinger innenfor det kosmetisk-dermatologiske feltet

Generell kompetanse:

 • møter kundene med respekt og serviceinnstilling
 • er bevisst på egen kompetanse og samarbeider med andre relevante yrkesgrupper for å sikre kunden et faglig forsvarlig tilbud
 • arbeider kunnskapsbasert og er i stand til å oppsøke ny kunnskap som grunnlag for faglig refleksjon og kontinuerlig forbedring av egen profesjonsutøvelse
 • kan bidra til nytekning og delta i fagutviklingsprosesser innenfor fagfeltet kosmetisk dermatologi og hudbehandling

Læringsaktiviteter

Emnet er organisert i samlinger hvor studentene har teoretisk og praktisk undervisning. Undervisningen går over totalt 20 dager. Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. Læringsformene varierer mellom forelesninger, praktisk ferdighetstrening og selvstudier.

Det legges vekt på at studentene lærer av hverandre gjennom å dele erfaringer og diskutere pensum samt faglige utfordringer gjennom studiet. Praktisk ferdighetstrening foregår på skolen. Studentene kan bli bedt om å skaffe modeller til ferdighetstreningen. Dersom studenten ikke har mulighet for dette, vil skolen være behjelpelig. Det er ikke noe krav om ekstern praksis knyttet til studiet, men studenten anbefales å hospitere noe ved en kosmetisk klinikk i løpet av studietiden.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk fremmøte på all undervisning. Studenter som har fravær fra teori og/eller ferdighetstrening i laser/IPL, botulinum injeksjoner eller fillers, må påregne å ta igjen dette med evt. neste kull før de kan avlegge eksamen.

Utgifter i emnet

Det er ingen kostnader utover pensumlitteratur.

Vurderingsformer

Emnet vurderes med en individuell skriftlig fordypningsoppgave samt en muntlig eksamen.
Muntlig eksamen vurderes med karakteren bestått – ikke bestått.
Fordypningsoppgaven vurderes med gradert karakter A – F hvor E er laveste bestått karakter.

Kriterier for vurdering av fordypningsoppgaven:

Faglige kriterier:

 • Problemstillingens relevans for studiet og bransjen er begrunnet
 • Eksempler fra evt. klinisk materiale er anonymisert
 • Studenten viser faglig innsikt i tema for oppgaven gjennom anvendelse av relevante kilder
 • Sykepleierens rolle og krav til kompetanse fremstilles på en reflektert måte
 • Studenten integrerer egne erfaringer og observasjoner (knyttet til praktisk opplæring/kundebehandling i studiet) med teoretisk forståelse
 • Studenten behandler stoffet selvstendig og reflektert
 • Oppgaven har en logisk og helhetlig struktur

Formelle kriterier:

 • Oppgavens lengde overskrider ikke 4000 ord
 • Normer for skriftlige studentarbeider er fulgt; se forsiden eksamensmal
 • Normer for referanser (APA stil) er overholdt; http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

Hjelpemidler til eksamen

Fordypningsoppgaven; alle hjelpemidler er tillatt.
Muntlig eksamen; ingen hjelpemidler er tillatt.

Annet

Emnet skal jevnlig evalueres for å holde høy kvalitet. Studentene forventes å delta aktivt i evalueringer, spørreundersøkelser, møter med mere for å bidra til å heve utdanningskvaliteten på studieprogrammet.

Litteratur

Pensumlitteraturen har et omfang på ca. 1300 sider hvorav ca. 200 sider er selvvalgt.
Se egen pensumliste.

Godkjent emneplan

14.09.12 Heidi Kapstad

Endringsbeskrivelse

17.09.15 Anne Grethe Steinsvåg, studieleder videreutdanninger
28.11.16 Anne Grethe Steinsvåg, studieleder videreutdanninger. Lagt inn i ny mal. Presisert læringsutbyttet under ferdigheter.
02.01.19 Lagt inn i ny mal/ Anne Grethe Steinsvåg, programkoordinator videreutdanninger.